Møde i Hjorte Laug Kolding Vest

Stormøde Hjortelaug Kolding VEST 30. oktober 2018

                              Ødishallen

Ordstyrer: Jan Nielsen.

Referent: Anette Sejer Sørensen

 Dagsorden:

Siden sidst v/ Jan Nielsen

Hjemmesiden v/ Jan Nilesen

Erik Andreasen, formand for Hjortegruppe FYN.

Fortæller om erfaringer med afskydning af dåvildt i det fynske.

De nye jagttider på dåvildt og kronvildt.

valg af styregruppemedlemmer.

Evt.

1:

Jan fortalte lidt om vores hjortelaug, formål mm.

Arbejdet siden sidst:

Fælles vildtparade m. spisning 5. november 2017

Hjortevildtstælling 9.-10. marts, koordinering og indberetning.

Deltaget i Hjortegruppe Sønderjyllands stormøde 29. marts.

Styregruppemøde 20. september.

Møde ved Hjortegruppe Sønderjylland 4. oktober.

 Indberetninger af skudt dåvildt i Hjortelauget:

I alt 43 stk. (9 kalve, 23 dåer, 11 hjorte)

 I Kolding kommune er der i forbindelse med jagtegnsfornyelse indberette 76 stk. dåvildt, så styregruppen vil gerne opfordre til at I indberetter de dyr der afskydes. GERNE når i har skudt dem, så der kommer løbende indberetninger!

Der skydes forholdsvis for mange dåer, styregruppen opfordrer til at der i stedet skydes flere kalve, så vi kan bevare bestanden af dåvildt i området.

Lidt debat omkring den fælles vildtparade: Sidste år var der tydeligvis manglende tilslutning. Styregruppen foreslog at flytte den fælles vildtparade til januar, forsamlingen billigede dette. (dato følger). Der vil også komme tilmelding til dagen, så vi ikke risikere at brænde inde med en masse suppe, som Hjortelauget så skal betale,

 2:

Lidt om hjemmesiden: Fungerer rigtig godt, med mange besøgende.

Hjortelaug Kolding VEST er også kommet på Facebook.

 3:

Erik Andreasen fortalte, anekdotisk, om arbejdet i hjortegruppe Fyn.

Han fortalte om baggrunden for indstilling til de lokale jagttider på Fyn.

Under Hjortegruppe FYN er 8 Hjortelaug, hvor Erik mener at de 6 er velfungerende og de 2 ikke er. Der var udfordringer med forvaltningen af bestanden, og Erik mente ikke at den frivillige forvaltning på Fyn havde fungeret.

Jagttrykket på dåhjort er for stor på Fyn. Indstillingerne for afskydning bliver ikke fulgt, derfor ønskede Hjort elaugene lovgivning på området.

Hjortevildtgruppe FYN havde lange og svære forhandlinger, før de nåede til enighed.

 Erik var spændt på fremtiden for de nationale forvaltningsrammer, og mente der stadig var et ønske om arealbegrænsninger, evt. 1 hjort på 25-50 hektar.

 Nyt projekt på Fyn: Der skal indfanges og chippes 10 kalve, for at undersøge hvor langt dåvildt vandrer.

Diverse undersøgelser viser, at man sagtens kan have dåvildt og råvildt på samme terræn.

 4:

De nye jagtider på kronvildt (2017):

Området syd for motorvej E20 i Jylland og øen Als:

Kronhjort større end spidshjort:1.9.-15.9. og 16.10.-31.12

Kronspidshjort: 1.9.-31.1.

Kronhind:1.10.-31.01.

Kronkalv:1.9.-31.1.

De nye jagttider på dåvildt:

Aabenraa, Sønderborg og Haderslev kommuner samt de dele af Kolding og Vejen kommuner, der ligger syd for E20:

Då, spidshjort og dåkalv 1.11.-31.1.

Dåhjort større end spidshjort:1.12.-31.12

Vi (styregruppen) synes det er en betragtelig udvidelse af jagttiden i vores område. Vi mangler store skove, hvor dåvildtet kan skjule sig og være mere fredede.

Vi havde ønsket en kortere jagttid på hjorte større end spidshjort

 HVORDAN SKAL VI SKYDE DÅVILDT?

Styregruppen anbefaler:

Først skyd kalve

Dernæst skyd smaldyr

Derefter skyd dåer

Skån spidshjorte

Skån de gode mellemhjorte

Skyd ikke mere end en hjort pr. ejendom

 Hvordan skal man etisk korrekt afskyde:

 25% hjorte (12,5% spidshjorte - 12,5% store hjorte)

25% dåer

50% kalve

 Forsamlingen tilsluttede sig anbefalingerne.

 Husk vi kan kun anbefale, vi bestemmer ikke. Vi kan kun håbe I tænker over det.

 HUSK trofæer til stormødet næste år.

 5:

 Styregruppens 8 medlemmer blev genvalgt.

Møde styregruppen den 17. september.

Punkter som der blev drøftet på mødet:

De nye jagt tider

Stormøde, hvornår, emner, foredragsholder

Fællesjagten. Skal vi forsat have denne, og hvornår

Tælling i marts.

Eventuelt.

De nye jagt tider i Hjortelaug Kolding Vest’s område er:

Dåvildt:

Då, spidshjort og dåkalv

01.11-31.01

Dåhjort større end spidshjort

01.12-31.12

Kronvildt:

Kronhjort større end spidshjort

01.09-15.09 og 16.10-31.12

Kronhind

01.10 - 31.01

Kronkalv

01.09-31.01

Få dåvildt er hjorten nu frigivet i december, efter at have været fredet i mange år. Hvad kommer dette til at betyde for bestanden, når der nu kommer et udtag af disse?

Efter diskussion i gruppen blev man enige om at anbefale følgende: Skån spidshjorte, og lovende mellemhjorte. Fokuser på at skyde kalve, smal dåer og senere på sæsonen dåer. Der anbefales at der max skydes en hjort pr. ejendom, uanset størrelsen af denne.

 Stormøde bliver afholdes tirsdag den 30. oktober kl. 19.00 i Ødis hallens cafeteria. Der vil komme indlæg fra Hjorte lauget, samt en udefra kommende foredragsholder. I dette tilfælde Erik Andreasen, formand for Hjortevildtgruppen på Fyn. Alle er velkomne og tag endelig din nabo / jagtkammerat med. Ingen tilmelding.

Fællesjagten på egne arealer har normalt været afholdt en søndag i starten af november. Der har været minimal tilslutning til dette arrangement. Der overvejes om dette tidspunkt skal fastholdes, eller om der med de nye jagt tiders mulighed skulle laves en fællesjagt på egne arealer i januar måned i stedet for. Dette vil blive drøftet på stormødet.

Tælling i marts er fastsat til 8. og 9 marts 2019. Naturstyrelsen har lovet i god tid at udsende kort over områder hvor der skal tælles til alle hjortegrupper og laug, så man i god tid kan indkalde erfarne folk til tællingerne. Anette får dette tilsendt, og vil stå for koordineringen heraf.

Det blev besluttet at kronvildt også ønsket indberettet, så vi også kan få disse med i tællinger og visninger på kort. Jan N sørger for opslag omkring stormøde på web og facebook, samt indsender til de lokale ugeaviser i området i og omkring Kolding, samt til Kreds 4 og måske også til DJ under kreds 4 i Jæger.

Referat Jan Nielsen Ødis Bramdrup 17-9-2018.

Seneste kommentarer

25.10 | 07:08

Kan kortet over nedlagt vildt sendes i pdf, så det kan printes ud?

07.02 | 19:19

Hej Henrik. Tak for indberetning, jeg har sendt mail til dig med placering på kort. Jan

02.02 | 09:27

tapsøre statskov
nedlagt 1 då og 1 kalv december 21

Del siden