Referat Stormøde Hjortelaug Kolding VEST

Tirsdag d. 25. oktober Ødishallen

 Ordstyrer Jørn Daugaard.

 Siden sidst v/Jan Nielsen:                             

                               36 betalende medlemmer

                               Styregruppe med 8 medlemmer.

                               Ny hjemmeside: hjortelaug-kolding-vest.dk

                               Årligt kontingent: 50,- kr.

                               Kassebeholdning: 729,65 kr. (Hjemmesiden er betalt for 1 år) 

Indberetninger:

Der blev i sæsonen 2015 indberettet 31 stk. nedlagt dåvildt.

Dette holdt op i mod, at der i de officielle statistikker er nedlagt 79 stk. dåvildt i Kolding kommune!! Da vores område, er det eneste i kommunen, hvor der nedlægges dåvildt af betydning, er der hermed en meget kraftig opfordring til at få indberettet nedlagt dåvildt! Det er essentielt for vores Hjortelaugs funktion! Snak med naboen og jagtkammeraterne!

På mødet i 2015, blev besluttet at spottede store hjorte skulle indberettes, det har dog vist sig at det er svært at vurdere, om de samme hjorte er set flere steder (de har jo som bekendt en stor aktionsradius). Der er set store hjorte i hele vores område, men ud fra det materiale vi fik ind, er det svært at vurdere antallet.

Fælles vildtparade v./ Ødishallen søndag d. 20. november 2016 kl. 12.00

Hjortemøde i Den Sønderjyske Hjortevildtsgruppe v/Jens Venø:

Fra Lauget deltog: Jens Venø, Knud Sejer, Anette Sejer, Jan Nielsen.

På mødet blev fremlagt og debatteret arbejdet med den nye jagtlov, der træder i kraft i 2018. Den nationale Hjortegruppe er færdige med forslag til jagttid på kronvildt og har sendt indstillingen til ministeren. Der ligger den så, og der er ikke sket yderligere.

Med hensyn til dåvildt, så er der endnu ikke taget fat på arbejdet med nye jagttider. Det er meningen at den Nationale Hjortegruppe skal tage fat på dette i efteråret.

Jens bad derfor forsamlingens mening om styregruppens forslag til forvaltning af de store hjorte i vores område: 14 dage jagttid i december på hjorte større end spidshjort.

Forsamlingen udtrykte bekymring om, at der ville blive skudt for mange store hjorte.

Den endelige indstilling fra Hjortelaug Kolding VEST er:

1 uges jagttid i januar på hjorte større end spidshjort.

Maks. En hjort pr. ejendom.

Almindelig jagttid på då, kalv og spidshjort. Det er stadig Laugets ønske at man sparer spidshjorten.

Der er fra Laugets side forståelse for, at der forsøges at lave ensartede regler for jagt på dåvildt i regionen.

Kronvildt: Styregruppen havde foreslået at nedlagt kronvildt i Laugets område ligeledes bliver indberettet og at kronvildtet også blev talt i forårstællingen.

Dette blev vedtaget af forsamlingen.

Valg til Styregruppen:

Jeppe Clausen og Orla Didriksen ønskede ikke at fortsætte i styregruppen.

Som ny medlemmer valgtes Johnny Nielsen, Højrup og Martin Vestergaard Lythje, Bastrup.

Styregruppen ser herefter således ud:       

          Jan Nielsen

          Jan Christensen

          Anette Sejer

          Christen Skøtt

          Knud Sejer

          Johnny Peter Nielsen

          Martin Vestergaard Lythje

          Jens Venø 

Aftenen fortsatte derefter med et spændende indlæg ved Jens-Jacob Fristed Sørensen.

Jens arbejder for naturstyrelsen som skytte ved Haderslev Dyrehave og arbejder også med dåvildt på den frie vildtbane: 

Vigtigt at man kender den nuværende bestand, gennem masser af observationer og tællinger.

Vurdere alder og køn, ikke kun antal. 

I den ideelle bestand er alle aldre repræsenterede.

1/3 handyr 2/3 hundyr.

Flest yngre dyr (75 %) 

God brunst kræver et passende antal stærke hjorte i deres bedste alder (6-9 år)

Vigtigt at vide hvor mange hundyr i den fødedygtige alder (2 år og opefter) der er i bestanden.

Kalve: Skyd de mindste, vær dog opmærksom på at dåkalve er mindre end hjortekalve.

De sorte dyr er farvedominante, dvs. der bliver flere og flere sorte. Afskyd eventuelt, så der bliver en mere naturlig farveblanding. (Plettede)

Jens var derefter rundt om sin egen opfattelse af en fornuftig afskydning af hjorte:

Bl.a. at der kun bør skydes meget få fuldskufler, og at man bør skyde de ringeste krops- og gevirmæssigt. Fuldskufler er hjortene fra 4 år og opefter.

Generelt:

Der skal være MANGE unge hjorte undervejs, for at der bliver få gode.

Der skal være MANGE store hjorte for at give en god og rolig brunst.

Hjemmeside:

Jan Nielsen præsenterede derefter Laugets nye hjemmeside og gennemgik de forskellige muligheder på siden.

På sigt skal det være muligt at plotte ind på et kort, når der indberettes.

Det er i den kommende sæson VIGTIGT at der kommer løbende indberetninger, og at man ikke venter med at indberette til sæsonen er slut!

Således opfattet og husket

Anette Sejer

 Stormøde i Hjortelaug Kolding VEST tirsdag

25. oktober kl. 19.30 i Ødishallen.

Vi har et spændende program, så mød op. Tag naboen og/eller jagtkammeraten med, støt op om dit lokale Hjortelaug.

Ordstyrer: Jørn Daugaard. 

Der kan købes kaffe og brød, betales ved indgangen.

Program:                          

Siden sidst v./styregruppen bl.a. fortæller Jens Venø omkring tilblivelsen af den nye jagtlov, gældende fra 2018

Spændende indlæg v./ Jens Jacob Fristed Sørensen, skytte Haderslev Dyrehave

Pause

NY! Hjemmeside www.hjortelaug-kolding-vest.dk/ Jan Nielsen arbejder på vores nye hjemmeside, og vil gennemgå denne

Diskussion/Inputs fra medlemmerne

Valg til Styregruppen Vi skal have valgt 1 – 2 nye medlemmer, kom gerne med forslag, og mød op hvis du har lyst til arbejdet med dåvildtforvaltning.

 NB: Betaling af kontingent til hjortelauget (kr. 50,-), kan ske på mødet eller

 indbetales på konto: 5479 0967189 (Nykredit bank)

Med venlig hilsen Styregruppen Hjortelaug Kolding VEST

Hjortelaug Kolding VEST

                                     Møde styregruppen fredag 16. september 2016. Bramdrupgaard

Afbud fra Jan Nielsen, Orla, Christen.

Tilstede: Jens Venø, Jeppe Clausen, Jan Christensen, Anette Sejer, Knud Sejer Sørensen

 Dagsorden:

Hjemmeside

Jagtlov

Stormøde

Fællesjagt

Advarselsskilte

Eventuelt

Hjemmeside:

Hidtil har vi lånt plads og Webmaster fra Vamdrup Jagtforening. Michael holder nu og vi siger tak for hjælpen J

Jan Nielsen har tilbudt at står for vores egen hjemmeside, og han har lavet et udkast. Det tager vi selvfølgelig gerne imod, og glæder os til at se resultatet.

Jagtlov:

Som det nok er de fleste bekendt har der været livlig debat omkring den Nationale Hjortegruppes udspil til ny jagttid for Kronvildt.

Debatten har ikke altid været lige saglig, men nu indstilles forslaget til ministeren.

Den Nationale Hjortegruppe har endnu ikke taget hul på jagttid for DÅVILDT, det vil være på dagsordenen for gruppens møder i efteråret.

Det har derfor ikke været muligt at få nogen som helst ide om, hvordan de forestiller sig at jagttiden på dåvildt skal være. Det ligger dog tilsyneladende klart at det bliver muligt med lokale jagttider. Den nye jagtlov bliver, som bekendt, gældende fra 2018.

 Styregruppen indstiller (hvis vi bliver spurgt) følgende vedr. jagtlov 2018:

 Kronvildt:

Normal jagttid, ingen særregler for vores område. Styregruppen anbefaler medlemmerne af lauget at de jagtetiske regler overholdes, og at nedlagt kronvildt indberettes til styregruppen, samt at kronvildtet tælles med på de årlige hjortevildttællinger i vores område.

 Dåvildt:

Almindelig jagttid på Då og kalv. Spidshjorten skal med for at undgå problemer med at en jæger tager fejl af en lille spidshjort og en då/smaldå.

Styregruppen HENSTILLER at de jagtetiske regler for dåvildtjagt følges. Dvs. kalv før då, og henstiller til at der kun skydes svage/dårlige spidshjorte.

Hjorte større end spidshjort: 14 dages jagttid. 1.12 – 14.12. Max. 1 hjort pr. ejendom.

 Stormøde:

Ødishallen kl. 19.30 tirsdag d. 25. oktober 2016

Emne til stormødet kunne være: Hjortevildt i husholdningen. Jens Venø kontakter Egtved slagteren.

Vi vil gerne have Jan Nielsen til at være tovholder på denne aften, så kan han jo også præsentere den nye hjemmesideJJ.

Jan C. Sørger for kontakt til Ødishallen og for annoncer.

Fællesvildtparade:

Fælles vildtparade, også ved Ødishallen: Søndag d. 20. november 2016 kl. 12.00

Parolen: Kalv før då, henstilling til IKKE at nedlægge spidshjorte.

 Jan C. sørger for kontakt til Ødishallen og annoncer.

 Advarselsskilte:

Jan C. har været i kontakt med Sten Langhoff Kolding Kommune.

Men da kommune INGEN indberetninger har om påkørt dåvildt, er de ikke indstillet på at sætte advarselsskilte op de steder vi har ønsket. (Bastrup, Højrup mm)

Det er jo formentligt fordi de berørte lodsejere selv rydder op, og ikke involverer kommunen eller Falck, så det må være det alle skal gøre fremover(melde det til Falck eller kommunen, når der sker påkørsler).

 Så vidt husket

Anette Sejer

Seneste kommentarer

25.10 | 07:08

Kan kortet over nedlagt vildt sendes i pdf, så det kan printes ud?

07.02 | 19:19

Hej Henrik. Tak for indberetning, jeg har sendt mail til dig med placering på kort. Jan

02.02 | 09:27

tapsøre statskov
nedlagt 1 då og 1 kalv december 21

Del siden