Møde 20. oktober 2015    

Stormøde Hjortelaug Kolding VEST 2015

                 Ødishallen tirsdag d. 20. oktober kl. 19.30

 Emner:

 Siden sidst ved Styregruppen for Hjortelaug Kolding VEST

 Indlæg ved Hjortevildtformand Hans Kristian Nielsen, FYN

 Diskussion omkring næste års forvaltning af dåvildt i vores område.

 Input fra medlemmerne af Hjortelaug Kolding VEST.

 Styregruppens sammensætning næste år.

 Kaffe og brød kan købes i pausen, betales ved indgangen.

 Øl og vand kan købes

 NB: Betaling af kontingent til hjortelauget (kr. 50,-), kan ske på mødet eller

 indbetales på konto: 5479 0967189 (Nykredit bank)

Referat:

     Hjortelaug Kolding VEST – stormøde ødishallen 20. oktober 2015

Program: (Ordstyrer Jens Hangaard)

Siden sidst v/ styregruppen

Indlæg ved Aage W. Andersen og Eigil Thomsen Hjortelaug ALS

Pause

Diskussion inputs fra salen

Styregruppens sammensætning

Anette Sejer bød velkommen på styregruppens vegne.

Siden sidst:

Fælles vildtparade søndag d. 9. november. Flor vejr, godt fremmøde.

På paraden: 3 kalve og en ræv. Efterfølgende suppe og jagtsnak.

Skudt dåvildt (indberettet) 1.11.2015 – 31.12.2015:

Højrup 11 stk.

Bastrup 19 stk.

Ødis 14 stk.

Frørup 1 stk.

I alt indberettet 45 stk.

17 dåer, 20 kalve, 4 spidshjorte, 3 dødfundne/påkørte.

Hertil kommer yderligere to skudte, men det har ikke været muligt at få bekræftet hvad der blev leveret.

Der vil også være nedlagt dåvildt der ikke er indberettet.

Yderligere 3 stk. dåvildt påkørt i Højrup.

NOTE: Styregruppen v/Jan Christiansen har henvendt sig til Kolding Kommune vedr. advarsels skiltning på udsatte vejstrækninger. Kommune har behandling af emnet i november.

Dåvildttælling 7. og 8. marts 2015:

Der blev talt i Ødis, Ødis Bramdrup, Højrup, Bastrup, Revsø, Frørup-Anderup, Sottrup, Fovslet, Brenderup.

Estimeret forårsbestand: 250 stk.

Status Hjortelaug Kolding VEST:

37 betalende medlemmer

Kassebeholdning: 1249,- kr. – til betaling af annoncering af Stormødet og Fælles vildtparade.

Hjortelaug ALS v/ Aage W. Andersen og Eigil Thomsen:

Eigil og Aage har begge været med fra opstarten af Hjortelaug ALS, og det var tydeligt for tilhørende at de brænder for sagen.

Eigil er koordinator for lauget.

Hjemmeside under JKF ALS, hvor man bl.a. plotter nedlagt/dødfundet då - og kronvildt ind, direkte på matriklen.

Dåvildtet og kronvildtet på ALS stammer fra flere udslip i 1990’erne og et stort udslip i 2004-2005.

Ved det sidste udslip blev en stor hjortefarm tømt for dyr på 1 nat. Bl.a. 15 stk kronvildt, hvor den store hjort blev skudt med det samme. (Der var også en enkelt spidshjort med, det er lykkedes ham at videreføre bestanden)

Dåvildt: Resultatet var 200 – 300 stk. tamt dåvildt på ALS, gav store problemer med unaturlig adfærd.

2010: Møde med NST resulterede i 14 dages jagttid omkring Nørreskoven.

2011: På ALS: 14 dages jagttid

2012: Opretter Hjortelaug ALS, jagttid november og december (Då, kalv og spidshjort)

Dåhjorte: Vigtigt at der er mange hjorte i bestanden, dermed bliver dåerne beslået tidligt og kalvene efterfølgende sat tidligt = stærkere kalve.

Jagttid nu på ALS på Dåhjort: 1.12 – 31.12: Dvs. efter brunsten, dette giver hjorten en større chance for at slippe igennem jagttiden – og brunsthjort er uspiselig.

Aage:

Mødet d. 22. marts 2010: Stort fremmøde (110 personer). Fuld opbakning til arbejdet med at forvalte bestanden.

Hvis man ikke møder op til møderne, får man ingen indflydelse.

Fællesjagt med Nørreskoven (hvor der ellers ikke er meget jagt, da det er en ”kongejagtsskov”)

Nørreskoven er ”helle” for dåvildtet og kronvildtet.

Hjortelauget stiftet i 2012 og er stiftet under JKF ALS. Hjortelauget er for ALLE også ikke-medlemmer af Jægerforbundet!

Hjortelaug:

Øen er opdelt i 5 områder, der er selvstyrende, men man koordinerer mellem områderne.

Hvert enkelt område indstiller, hvad der kan jages i deres område.

Der holdes lokale møder + et stort fællesmøde.

Kronvildt pt. kun i Nørreskoven.

Indberetning af vildt: Skal ske til Aage, man kan ikke selv plotte ind på kortet,

Kun 100 % ‘s indberetninger.

4. største dåhjort i Danmark er skudt på ALS.

Kronhjorte: der må skydes 2 store hjorte (mindst 12 ender) – skal indberettes MED DET SAMME.

Nedlagt dåvildt:

2011: 111 stk.

2012: 61 stk.

2013: 46 stk.

(14 dage jagttid)

2014: 100 stk. (89 skudt, heraf 6 fuldskufler – 11 dødfundne)

Kan ikke skyde for mange kalve (på ALS)

ALTID KALV FØR DÅ!

LAD NU HJORTENE BLIVE GAMLE NOK!

Fri jagt på dåhjorte i december: 6 stk. indberettet.

De der kommer til møder bestemmer.

Nogle områder havde IKKE jagt på dåhjort.

Således opfattet: Anette Sejer

Tak for inspirerende indlæg J

Diskussion og input fra salen:

Ønske om også at kunne skyde dåer på fælles anstandsjagt: Se udsendte mail vedr. dette.

(alt lovligt skudt vildt er velkomment til fælles vildtparade)

Vedr. dåhjorte:

Diskussion om hvorvidt vi skulle bede om 14 dages jagttid på dåhjorte i december, eller vente endnu en periode.

Usikkerhed omkring hvor mange store hjorte der er i Laugets område.

Beslutning:

Efter forslag fra salen blev vedtaget: På de kommende jagter i hjortelaugets område,

Noteres hvad der iagttages af store hjorte. Indberettes derefter til styregruppen.

Christian Thomsen meldte sig. Kan lave et kort vi kan plotte dåhjortene ind på. J

Styregruppens sammensætning:

Kurt Smidth har trukket sig grundet manglende tid.

Forsamlingen valgte at de øvrige medlemmer af styregruppen fortsatte.

Styregruppen:

Orla Didriksen

Jan Christiansen

Knud Sejer Sørensen

Jens Venø

Anette Sejer

Jeppe Clausen

Christen Skøtt

Jan Nielsen

Tak til indlægsholdere og til Jens Hangaard for at styre begivenhederne J

 

Hjortelaug Kolding Vest

                                            Møde i styregruppen 26-08-2015

Deltagere: Jens Venø, Orla, Anette, Knud Sejer, Christen, Jan C., Jan N., Jeppe

Afbud: Kurt

Året der gik:

Tilfredshed med stormødet, ros til indlægsholder Klaus Sloth.

Flere havde meldt sig til tællingen i marts, dermed har vi fået flere områder med.

Anette deltog i Hjortegruppe Sønderjyllands stormøde i Nr. Hostrup, mange flotte trofæer, og interessante indlæg. Der kan kun opfordres til at flere tager derned J ALLE er velkomne.

Anette, Jens og Knud har været til møde i Jægerråd Kolding (JKF) for at fortælle om Hjortelaug Kolding VEST.

Fælles anstandsjagt og efterfølgende fælles vildtparade var vellykket, den hjemmelavede suppe virkelig god. Vi kunne ønske at flere områder vil deltage i år (Bastrup, Hjarup, Frørup mm.)

Også en STOR opfordring til at bakke op omkring den fælles anstands jagt, det er med til at give sammenhold og tillid i vores område.

Indberettet nedlagt dåvildt i 2014:

Ødisområdet (Ødis, Ødis Bramdrup, Fovslet, Taps mm):

14 stk. (1 påkørt halvskuffel, 8 kalve, 4 dåer, 1 spidshjort)

Bastrupområdet:

19 stk. (9 dåer, 8 kalve, 1 halvskuffel aflivet, 1 påkørt då)

Højrupområdet (Højrup, Tågerup, Anderup mm):

11 stk. (4 kalve, 4 dåer, 2 spidshjorte, 1 dødfunden fuldskuffel)

Frørupområdet:

1 spidshjort

I ALT indberettet 45 stk.

OBS: Styregruppen vil gerne endnu engang påpege: SPIDShjorten blev kun taget med i jagtloven som jagtbar for IKKE at kriminalisere jægere der tager fejl af då og spidshjort. Styregruppen opfordrer til at spidshjorten skånes!

Tælling:

Der blev talt i Ødis, Højrup, Bastrup, Frørup-Anderup, Fovslet, Sottrup, Tågerup, Revsø, Drenderup.

Ud fra tællingerne er der estimeret en forårsbestand på 450 stk. dåvildt i området.

Advarselsskilte:

Anette har flere gange forsøgt at få kontakt med Kurt, der er tilsyneladende ikke sket noget på området.

Jan vil tage kontakt til Jørn Olsen, Tågerup og Kolding Kommune.

Folder:

Jens forsøger at finde ud af om vi kan få et eksemplar af den folder et andet hjortelaug har fået lavet

Kommende stormøde:

Mødet afholdes i Ødishallen, tirsdag d. 20. oktober kl. 19.30.

Jan tager kontakt til Ødishallen vedr. lån af cafeteriet

Jens forsøger at finde en eller to indlægsholdere, gerne med forstand og erfaring med hjorteafskydning.

Jan sørger for Annoncering (Vamdrup Ugeblad, Jyske Vestkysten, Ødis DK)

Anette kontakter lokale jagtforeninger i og omkring vores område.

Anette kontakter Jens Hangaard og vi håber han vil deltage i mødet og være ordstyrer.

Anette kontakter Sogneavisen

Økonomi:

Lauget har 1249,- kr. på kontoen, bruges udelukkende til at dække annonceringer.

Kontingent: Enighed om at det fortsat kun skal koste 50 kr. for et års medlemskab af hjortelauget.

Fælles anstandsjagt og fælles vildtparade:

Afholdes d. 1. november.

Jan tager kontakt til Ødishallen vedr. servering af suppe.

Møde 20. oktober 2014

 

HJORTELAUG KOLDING VEST – STORMØDE

              ØDISHALLEN 20. OKTOBER 2014

Ordstyrer: Jens Venø Kjellerup.

Indlægsholder: Vildkonsulent Klaus Sloth (dåvildt forvaltning på ALS)

Ca. 40 var mødt frem til stormødet.

Jens Venø indledte med lidt historik og gennemgik hvad der var sket siden sidste stormøde.

Hjortelaug Kolding Vest etableret 21. oktober 2013 – hjortelauget er baseret på frivillighed og et ønske om at forvalte områdets dåvildt bestand. (området er den del af Kolding kommune der ligger vest for Den Sønderjyske motorvej)

Som medlem forpligtiger man sig til at efterleve de etiske regler for dåvildtjagt i Danmark – at indberette skudt dåvildt på ejendommen/jagtarealet – at sikre kommunikation og samarbejde over skel.

Status Hjortelaug Kolding VEST:

40 betalende medlemmer

Styregruppe på 8(7) medlemmer. (Hans Henningsen har valgt at trække sig grundet manglende tid)

Hjemmeside under Vamdrup jagtforening (webmaster er Michael Jacobsen)

Årligt kontingent er 50 kr.

Aktiviteter:

23. november 2013 afholdtes anstandsjagt på dåvildtkalve på egne arealer. Efterfølgende var der fælles vildtparade ved Ødishallen. Der var stort fremmøde, også af ikke jægere og børn. Resultatet var 3 dåkalve.

I marts 2014 var der store tælledag, hvor områdets jægere kunne tage ud fredag aften og lørdag morgen og tælle dåvildt. Mange deltog, og efterfølgende er tallene indrapporteret til Hjortegruppen Sønderjylland (der er den hjortegruppe Hjortelauget hører under)

Ud fra tællingerne er der estimeret at forårsbestanden 2014 i hjortelaugets område er på ca. 260 dyr.

10. juni 2014 deltog to fra styregruppen i opstartsmødet for Hjortelaug Kolding ØST. Vi fortalte om vores opstart og erfaringer. Lauget dækker bl.a. Stenderup halvøen. Der var stort fremmøde og der blev etableret en styregruppe.

Indberetninger fra jagten 2013 (16.11-30.11):

I alt er indberettet 33 stk. dåvildt.

Højrupområdet: 12 stk. (5 dåer, 4 kalve, 3 spidshjorte)

Bastrupområdet: 15 stk. (7 dåer, 7 kalve, 3 spidshjorte)

Ødis området: 6 stk. (2 dåer, 4 kalve)

Vedr. jagtsæsonen 1. november 2014 – 31. december 2014:

Styregruppen anbefaler at der skydes kalve og uvane dåer. Styregruppen anbefaler at spidshjorten skånes.

Fælles anstandsjagt på dåkalve på egne arealer: Søndag d. 9. november (se nærmere på hjemmesiden)

Efterfølgende vildtparade kl. 12.00 ved Ødis hallen. Der kan købes suppe og tarteletter.

 Indlæg ved Klaus Sloth:

                                                           Dåvildt på ALS

 Dåvildtet på Als stammer fra udslip fra hjortefarme.

Bestanden har udviklet sig fra 7 dyr i 1992 til en forårsbestand i 2014 på 400 dyr.

 Lidt historik:

2010 massive problemer med ”tamme” uvane dyr. Ingen jagttid, forsøg med fodring i statsskoven, for at undgå skader på haver mm.

2011 – 2013: 2 ugers jagt i november (dåer og kalve)

2014: 2 måneders jagt i november og december(dåer og kalve)

2014: 14 dages jagt i december på større hjorte

 Første sæson blev nedlagt 110 dyr i løbet af de to uger.

Der blev arrangeret fællesjagt med statsskoven og JFK ALS. Skydestiger hos naboer til statsskoven var tilladt helt ind mod skoven. Resultatet var 58 stk. dåvildt (dåer + kalve)

Resultatet: Stort set ingen problemer med dåvildt efter jagten.

 2012: Nedlagt 70 stk. Dyrene havde ændret adfærd, passede bedre på sig selv, og bestanden havde spredt sig ud over Als.

 2013: Hjortelaug ALS etableret under JKF Sønderborg.

3. sæson med jagt. Nedlagt 50 dyr. Dyrene er nu blevet helt vilde! Meget svære at drive med. Dåvildt sværere at drive ud af skovene end kronvildt.

Dåhjorte:

Udvikler sig indtil 7-8 leveår, derefter går hjorten retur.

God brunst kræver store hjorte. Giver tidligere brunst. Højbrunst for dåvildt skal helst ligge i sidste uge af oktober, bliver det senere, sættes kalvene for sent.

Største problem er hvis der skydes for mange store hjorte, dermed er der ingen brunstpladser, og dåerne forsvinder fra området.

IKKE skyde brunsthjort til fryser, de er uspiselige!

Udfordringer fremover:

 Nye jagttider fra april 2018

Håndtering af ”fejltagelser”. Fejl sker, hvordan kommer man videre? (Skal have konsekvens)

Åbenhed. Indberette! Åbenhed er ALT!

Spørgsmål fra salen: Hvem og hvordan besluttes jagttiderne?

Svar: Inputs fra os jægere -> til bl.a. hjortelaug -> Hjortevildtgrupperne (f.eks. Hjortevildtgruppe Sønderjylland). I hjortevildtgrupperne sidder jægere, landbrug, skovbrug, grønne organisationer og dyrenes beskyttelse.

Fra Hjortevildtgrupperne går det videre til den Nationale hjortegruppe. Herfra indstilles jagttiderne til ministeren.

På sigt ventes mere ensartede regler i jagtloven.

Hvad sker i 2015:

Hjortevildtgruppen Sønderjylland holder tælledag 2. fredag/lørdag i marts.

Sidste torsdag i marts afholdes fællesmøde i Nr. Hostrup (Lokaler: ”Jump a Lot”)

EVENTUELT:

Fra salen blev forespurgt om lauget havde undersøgt mulighederne for advarselsskilte i Bastrup Skov, Højrup og Tågerup: Det har lauget ikke.

Efter følgende har Kurt haft kontakt med Kolding Kommune og vi har fået inputs vedr. hvilke strækninger der ønskes opsat skilte på. Der arbejdes på sagen J

Jens Venø takkede for god ro og orden.

Seneste kommentarer

25.10 | 07:08

Kan kortet over nedlagt vildt sendes i pdf, så det kan printes ud?

07.02 | 19:19

Hej Henrik. Tak for indberetning, jeg har sendt mail til dig med placering på kort. Jan

02.02 | 09:27

tapsøre statskov
nedlagt 1 då og 1 kalv december 21

Del siden