Møder i hjortelauget 2019

                             Struktur og Hjortevildts møder i Kreds 4

Torsdag d. 24. okt. Kl. 19.00 Ansager Jagtforenings Klubhus

Sønderbro 39b, Ansager

Mandag d.28. okt. Kl. 19.00 Agerskov kro

                                                 Hovedgaden 3, Agerskov

 Alle DJ medlemmer er velkomne. Der foretages ingen afstemninger. Der diskuteres og debatteres med henblik på at vi alle kan tage drøftelserne med til baglandet, herunder ikke mindst i Jægerrådene, på et solidt grundlag. 

  1. Velkommen, kort oplæg                                         v. Poul Bundgård 

   2. Strukturdebat, afsluttende redegørelse for den videre proces i HB,             Jægerråd mv.  P. Bundgård

  3. Hjortevildtgruppens arbejde.    

HVG lokale arbejde set i relation til de nationale målsætninger.

                       De jagtetiske regler for hjortevildt – arealkravet indhold og konsekvenser

                        Spørgsmål og debat                                                 Ole Holm/Jens Hangaard

         4. Afsluttende perspektivering vedr. det videre forløb mht.

 Hjortevildt-debatten                                                Jens Venø

                                                                                                               Poul Bundgaard

                                                                                                              Kredsformand

 Hjortelaugs møde 25. september

Mødet afholdes kl. 19.00 i Vonsild Forsamlingshus Hjarupvej 40 6000 Kolding.

Dagsordnen:

1. Indlæg omkring Hjortelaug-Kolding.

2. Indberetninger og tællinger hjortevildt.

3. De nye jagttider

4. Formand Claus Lind Christensen kommer med emnet Hjortevildtforvalting i fremtiden, frivillighed eller lovgivning?

5. Valg af styregruppe medlemmer.

6. Eventuelt 

Referat fra Stormøde Hjortelaug Kolding

 25. september 2019 Vonsild forsamlingshus

 Omkring 50 personer mødte op til stormødet. 

Programmet blev ændret en smule, da ulvesagen den dag var blevet afgjort, ogTv2 News ville have en kommentar fra Claus Lind, formanden for dansk jægerforbund. 

Da Claus samme dag havde sagt ja til at deltage på vores stormøde, blev indslaget fra TV2News 

optaget via Skype direkte fra Vonsild forsamlingshus J (Se evt. vores facebookside) 

Claus berørte kort ulvesagen. Det var en ren ulv, ikke en hybrid. 

Dommen lød på 40 dages betinget fængsel, og frakendelse af jagttegnet. 

Derefter gik han over til dagens emne:                 

                      Hjortevildt forvaltning i fremtiden, frivillighed eller lovgivning? 

Hvem bestemmer?

Hvorfor er vi der, vi er i dag.

Jægerforbundets holdning.

Hvor står vi i dag?

Fremover. 

1) Miljøministeren kan enerådigt lave bekendtgørelsen, men vildtforvaltningsrådet indstiller til ministeren. 

Den nationale hjortegruppe rådgiver vildtforvaltningsrådet. De regionale hjortevildtgrupper råder den nationale hjortegruppe. (”Vores” regionale hjortegruppe er: Hjortegruppe Sønderjylland) 

Normalt følger miljøministeren vildtforvaltningen. 

I vildtforvaltningsrådet, er man KUN uenige om arealkravet, alt andet er man enige om. 

Der er 12 regionale hjortegrupper, de anbefaler regionale jagttider med baggrund i regionale forhold. 

2)I 1999 starter diskussionen om forvaltning af hjortevildt, med snakken om kronvoldt kontra markskader. 

2001 starter de regionale hjortegrupper. 

2007 er de første forhandlinger. Spidshjorten fredes på Djursland.  

2009 sprossefredning i Vestjylland. 

2014 Regionale jagttider. (resultatet af forsøget på Djursland) 

2016 Miljøminister Esben Lunde beslutter sin egen fortolkning, uden om vildtforvaltningsrådet. 

2018 er der indstilling til miljøministeren (Jacob Ellemann) om dåvildtjagt, mange ønsker mindre jagttid, især på ældre hjorte. Miljøministeren underskriver IKKE de nye jagttider.

 3)Målsætning for hjortevildtsforvaltning:

 Kronvildt og dåvildt.

  •  Flere ældre hjorte.

 5% af hjortene skal være 8+ år

Bedre køns- og aldersfordeling.

Færre markskader.

Geografisk spredning.

Etisk jagtudøvelse.

Bedre mulighed for at opleve kron- og dåvildt. 

Jægerforbundet har forpligtiget sig til disse målsætninger. 

jagttiderne skal kunne reguleres lokalt. 

Jægerforbundet bakker op om frivillige hjortelaug. 

Jagttider og værktøjer skal indrettes, så der skal sket færrest mulige reguleringer. 

4) Vildtforvaltningens indstilling til ministeren: 

Kronvildt: 

Kalv, hind, spidshjort, ingen arealbegrænsning. 

Hjort større end spidshjort: Alle må skyde 1 hjort pr. påbegyndt 100 HA, derefter 1 hjort pr. 100 HA. 

Dåvildt:  

Samme, men 50 HA. 

Spørgsmål fra salen: Hvorfor er DJ imod arealkrav? 

Svar: Det vil skabe et nyt princip i dansk jagtlovgivning, der vil kunne indføres for andre arter. 

Endvidere vil det kunne betyde at lodsejere med f. eks. 1000 HA, kan skyde op til 10-11 hjorte pr. år, derfor vil mange store lodsejere. ikke have behov for at snakke med/samarbejde med naboer. 

Hvorfor er de andre i vildtforvaltningsrådet FOR arealkrav. Der sidder for mange der banker til hjortene på for små arealer. Som eksempel nævnte Claus en betalingsjagt på 115 HA, hvor der var blevet skudt 11 hjorte! 

5) Indstillingen til ministeren fra vildtforvaltningsrådet december 2019, er MED arealkrav. 

Friluftsrådet og de grønne organisationer: Frivilligheden er SLUT! 

Fra Vildtforvaltningsrådet (minus DJ) er der et raseri mod enkeltpersoner der skyder for mange hjorte! 

Der er andre ”skruer” der kan skrues på: Dansk naturfredningsforening ønsker generelt arealkrav på 45 HA for at kunne gå på jagt. 

DJ ønsker øget regional forvaltning, dermed mere lokal debat. 

Claus Lind sluttede af med et spørgsmål:  Hjortevildtet har været i rivende fremgang siden 80’erne, men er problemet at danske jægere stadig er småvildt jægere? 

Jens Venø Kreds 4 (vores kreds) ønskede ordet: 

Syd/sønderjyske jægere er tilsyneladende bedre til at ”acceptere” regulering af jagten.

Måske er det fordi man jager en del i udlandet, at vi synes det giver god mening hvis man vil skyde store hjorte.

På sidste kredsmøde nåede bestyrelsen til enighed om følgende udtalelse: 

Kredsbestyrelsen konkluderer at et arealkrav, som det foreligger fra de øvrige organisationer pt., ikke forringer den alm. jægers muligheder for at skyde en hjort større end spidshjort. De jagtetiske regler som lægges til grund for jagtudøvelsen i dag, hvis de bliver fulgt, mere restriktive.

Derfor kan kredsbestyrelsen i princippet acceptere arealkravet som det foreligger pt. ·

På 2 møder vil kredsbestyrelsen gerne diskutere dette med medlemmerne.

Kredsbestyrelsen frygter at DJ isolerer sig selv. Vi får kun indflydelse ved at sidde med ved bordet. Kredsbestyrelsens udmelding har været en stor provokation for mange, og et arealkrav vil heller ikke løse alt. Landbruget og skovbruget har et stort ansvar for at hjælpe hinanden.

Vi har ikke tilstrækkeligtid til at diskutere dette med baglandet, desværre, De øvrige organisationer i Vildtforvaltningsrådet vil indstille til ministeren hurtigst muligt. Sandsynligvis i december.

 Kreds 4 møderne ang. Arealkrav: 

24. oktober i Ansager 

28. oktober på Agerskov kro. 

Hermed en opfordring til at møde op! 

Efter pausen talte Jan Nielsen om Hjortelaug Kolding: 

Styregrupperne fra Hjortelaug Kolding Vest og Hjortelaug Kolding Øst, har på et fælles møde  

Den 3. april 2019, besluttet at sammenlægge de to laug til Hjortelaug Kolding. 

Lauget har d.d. 74 betalende medlemmer. 

11 medlemmer i styregruppen. 

Lauget har en velbesøgt hjemmeside: www.hjortelaug-kolding.dk 

Årligt kontingent er på 50 kroner, kontingentet går udelukkende til hjortelaugets udgifter, primært hjemmesiden og lokaleleje til stormødet. 

Kassebeholdningen d.d. er 3.125 kroner fra VEST og 3.777kroner fra ØST. 

Jan gennemgik de forskellige regler i hjortelauget. Disse kan findes på hjemmesiden. 

Husk deltagelse i hjortelauget er 100% frivillig

Vær ambassadører når I møder jægere i området der ikke er medlemmer (endnu). 

Anbefalinger fra styregruppen:  

Først: Skyd kalve. 

Dernæst: Skyd smaldyr. 

Derefter: Då/Hind 

Vi skyder for mange hjorte og dåer i vores område. 

Det er ikke etisk jagt at skyde dåen/hinden fra kalven. 

Skån gode spidshjorte. 

Skån de gode mellemhjorte. 

Skyd ikke mere end én hjort pr. ejendom

Ideelt: 

50% kalve 

25% hundyr 

25% hjorte (heraf 12,5% spidshjorte). 

Der kommer ikke nye jagtider for den kommende sæson, formentlig næste år. 

Fremtiden:  

 Kreds 4 holder møder vedr. arealkrav 28. oktober Agerskov kro.

 Tælling af hjortevildt i vores område: 6. og 7. marts, fredag aften og lørdag morgen.

 Hjortegruppe Sønderjylland holder stormøde i foråret. 

 Hele året: Indrapportering af skudt/påkørt/dødfundet hjortevildt.

 Således husket

 Referent Anette Sejer

Styregruppemøde mandag den 16. september kl. 19.00

Hos Jan Nielsen, Lurendalsvej 5, Ødis Bramdrup, 6580 Vamdrup

Punkter til møde:

Planlægning af stormøde

Snak om Jans forslag til folder vedr. hjortelauget.

Fremtidige styregruppemøder

Fremtidig styregruppe

Inputs fra alle

Eventuelt.

 Deltagere: Anette, Johnny, Knud, Jørn, Jan C, Jan N, Børge. Afbud fra Kurt, Jens, Bent og Claus.

 Referat fra styregruppemøde 16. september 2019:

Jan N havde lavet oplæg i PowerPoint, gennemgang heraf og til rettelser. Jan N fremlægger på mødet, Claus Lind Christensen kommer med gæsteindlæg.

Der blev lavet en løbeseddel som alle styregrupper medlemmer kan have liggende i tasken, i handskerummet, eller i mailen. Denne kan benyttes til nye medlemmer man møder på sin vej.

Fremtidige styregruppemøder afholdes på skift blandt styregruppens medlemmer. Det medlem som afholder mødet, afholder omkostningerne hertil.

Der blev snakket om størrelse af fremtidige styregruppe. Det blev aftalt at dette blev drøftet på stormødet med medlemmerne.

Der blev snakket om indlægsholder til 2020. Forslag gik på en som kunne fortælle noget omkring hvordan vi fodre og vedligeholder vores bestand af hjortevildt?

Løs snak.

På styregruppens vegne

Jan Nielsen

Møde 3-4-2019

Hjortelaug Kolding Vest & Hjortelaug Kolding Øst.

Deltagere: Johnny Nielsen, Kurt Schmidt, Bent Junker, Børge Nielsen, Knud Sejer, Anette Sejer, Jens Venø, Jørn Olesen og Jan Nielsen. Afbud fra Jan Christensen og Claus Simonsen.

Mødet blev afholdt hos Johnny Nielsen.

Dagsorden:

Sammenlægning af de to hjortelaug til et fælles laug

Eventuelt.

Referat:

Der blev besluttet at sammenlægge de to hjortelaug, til et nyt hjortelaug-kolding.dk

Hjemmesiden fra Vest bliver lavet om til at hedde hjortelaug-kolding.dk og er fremover den fælles platform for information, indberetninger m.m.

Alle styregruppe medlemmer fra de to laug, indgår fremover i en samlet styregruppe.

Der bliver afholdt et fællesmøde til september, hvor styregruppen er på valg.

Alle styregruppe medlemmer arbejder fremover på at samle alle lodsejere og jagtlejer i det nye laug.

På styregruppens vegne, Jan Nielsen

Seneste kommentarer

25.10 | 07:08

Kan kortet over nedlagt vildt sendes i pdf, så det kan printes ud?

07.02 | 19:19

Hej Henrik. Tak for indberetning, jeg har sendt mail til dig med placering på kort. Jan

02.02 | 09:27

tapsøre statskov
nedlagt 1 då og 1 kalv december 21

Del siden